Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ


 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Bundan böyle KVKK Kanunu veya kısaca KVKK olarak anılabilecektir) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş Eskiçeşme Mahallesi Caferpaşa Caddesi No:22/2 Bodrum/Muğla adresinde mukim Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi  ( Bundan böyle kısaca VİDEOKLİNİK veya Şirket olarak anılabilecektir) tarafından aşağıda kısaca açıklanan kapsamda işlenebilecek, saklanabilecek, gerektiğinde üçüncü şahıslara açıklanabilecek, anonim hale getirilebilecek veya kimliksizleştirilecek yada imha edilecektir..


VideoKlinik gizlilik ilkelerini ön planda tutmakta olup online sağlık danışmanlık ve online görüşme hizmetlerini sunarken tarafımıza iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veriyi 

 • Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Bundan böyle kanun  veya KVKK olarak anılacaktır) meri mevzuat ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler bağlamında 

  • Kaydetmek

  • İşlemek, 

  • Saklamak 

  • Güncellemek

  • Sınıflandırmak

  • Devretmek

  • Ve gerektiğinde yurtdışıda dahil olmak üzere üçüncü şahıslara aktarmak 

  • Ve yine gerekmesi durumunda anonim hale getirmek veya imha etmek

  • Kimliksizleştirmek 

konularında gerekli olabilecek her türlü prosedürü uygulamaktadır. Her halükarda VideoKlinik faaliyet alanı ve amacı ile bağlı kalınacaktır.


Aşağıda kişisel verilerinizin VideoKlinik tarafından ne şekilde toplandığı, işlendiği, hangi amaçlarla ve kimlere aktarılabildiği, hangi hallerde imha edileceği ve kişisel veri sahibi olarak sizlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz haklar ile bu hakları kullanmak için VideoKlinik’e ne şekilde müracaat edebileceğiniz konularında kısaca bilgilendirileceksiniz. 


Kişisel verilerinizin işlenmesi ve saklanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiye ise www.videoklinik.com internet sitemizin KVKK bölümünde yayınlamış olduğumuz

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası

 • Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Politikası

nı okuyarak ulaşabilirsiniz. 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri


Şirket tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi bir kullanılmak sureti ile toplanabileceği gibi; aşağıda sayılmış olsun yada olmasın teknolojik gelişmelerin imkan verdiği sair yöntemler kullanılmak sureti ile de toplanabilecektir.

 • Her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortam

 • www.videoklinik.com , www.dijitalgaraj.com adresli internet siteleri ve/veya ileride Dijital Garaj’ın sahip olacağı diğer internet siteleri

 • Çağrı merkezi

 • VideoKlinik Mobil uygulaması ve/veya Dijital Garaj’ın sahip olduğu veya olacağı sair mobil uygulamalar

 • Online Görüşme Hizmeti konusunda görüşme yaptığınız ve/veya mesafeli satış sözleşmesine onay verdiğiniz Sağlık Kurumu

 • VideoKlinik tarafından hizmet verilen veya hizmet alınan veya her ne sebeple olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler vasıtası ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak nitelendirilebilecek her türlü yöntem

 • Yazılımlar 

 • Sözleşmeler

 • Talep ve isteğe bağlı hukuki ilişkiler

 • Müşteri temsilcileri

 • Aktif satış işlemleri

 • SMS

 • E-posta

 • Faks

 • Posta, kargo, kurye ilişkileri

 • Anketler

 • Elektronik ve/veya fiziki ortamlarda doldurulan formlar

 • Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya veya Kişisel Verilerinizi herhangi bir surette alenileştirmiş olduğunuz alanlar aracılığı ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak nitelendirilebilecek her türlü yöntem

 • Tarafınızca VideoKlinik uygulaması üzerinden Sağlık Kurumu’na iletilmek üzere iletmiş olduğunuz/eklediğiniz özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin belgeler

 • Sair fiziki ve elektronik ortamlar 1. Toplanan Başlıca Kişisel Verileriniz


VideoKlinik uygulaması ile Online Görüşme Hizmeti konusunda görüşme yaptığınız ve/veya mesafeli satış sözleşmesine onay verdiğiniz Sağlık Kurumu’nun sisteme tanımladığı doktor/hekim ile yine sağlık kurumu tarafından tanımlanmış olan randevu saatinde online görüşme hizmeti sunulduğu ve sunulan bu hizmet serverlarımızda kayıt altına alındığı için başlıca aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta, saklanmakta ve alenileştirilmekte ve/veya imha edilmektedir.


 • Ad-Soyad

 • TC Kimlik Numarası

 • GSM numarası, telefon numarası

 • İletişim Adresi

 • E-mail adresi

 • Özel Sağlık Sigortası Bilgileri

 • Biyometrik Veriler

 • Kullanıcı adı ve şifresi

 • Kredi Kartı bilgisi

 • Sağlık Kurumu veya VideoKlinik çağrı merkezi ile paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verileriniz

 • Aile Durumu

 • Randevu tarihi ve saati

 • Mevcut sağlık durumuna ilişkin özel nitelikli kişisel veriler

 • Mevcut tetkik ve tedavi evraklarınız ve her türü raporunuz

 • Sağlık geçmişinize ilişkin veriler

 • Online Görüşme Hizmetine ilişkin sesli ve görüntülü görüşme kaydınız

 • Online Görüşme Hizmeti esnasında vermiş olduğunuz her türlü kişisel veriniz

 • Çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz

 • İnternet bağlantısı esnasında kullandığınız IP adresiniz

 • Ödeme Bilgileriniz

 • Sair finansal verileriniz

 • Eğitim, iş ve diğer profesyonel yaşama ilişin bilgiler

 • Eski satın alam işlemlerinize ilişkin bilgiler

 • Şikayet/önerilerinize ilişkin veriler

 • Sponsorlu bağlantılar vasıtası ile vermiş olduğunuz kişisel verileriniz,

 • Kullandığınız mobil telefon vb. cihazlara ilişkin veriler

 • Yukarıda sayılmış olsun yada olmasın tarafımıza ulaştırmış olduğunuz sair her türlü kişisel verileriniz. 1. Kişisel Verilerin İşlenebileceği Başlıca Amaçlar


Kişisel Verileriniz VideoKlinik tarafından özellikle aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılabilecektir:


 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.

 • VideoKlinik’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri islemenin zorunlu olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, VideoKlinik’in meşru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olması

 • Sunulan hizmetlere ilişkin planlamanın yapılması, risk analizlerinin yapılması, yeni hizmetler geliştirilebilmesi

 • Her türlü pazarlama ve çağrı merkezi hizmetleri

 • Şikayet ve/veya önerilerinizin ilgili Sağlık kurumu’na iletilebilmesi, sağlık kurumu tarafından verilen cevabın tarafınıza iletilebilmesi

 • Yapılan online görüşme hizmetine ilişkin kaydın Sağlık Kurumu ile paylaşılması

 • VideoKlinik uygulaması ve sair kanallar üzerinden tarafımıza iletmiş olduğunuz sağlık verilerinizin Sağlık Kurumuna iletilmesi

 • Kayıt ve sağlık verilerinizin Sağlık Kurumu’nun VideoKlinik uygulamasına tanımladığı ve sizinle online görüşme yapan Hekim/Doktora iletilmesi

 • Sağlık Kurumu’ndan aldığınız online görüşme hizmete ilişkin Sağlık Kurumu tarafından belirlenmiş olan ücretin tahsil edilmesi

 • www.videoklnik.com ve www.dijitalgaraj.com adresli internet sitelerinin KVKK bölümünde yayınlanmış  Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politilkası’nda belirtilen sebebler

 • www.videoklnik.com ve www.dijitalgaraj.com adresli internet sitelerinin KVKK bölümünde yayınlanmış Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmhası Politikası’nda belirtilen sebepler

 • Kimliğinizin doğrulanması

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri tarafından bilgi talep edilmesi

 • Kişisel bilgi güvenliğinizin sağlanması

 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü

 • Şirket içi iletişimin sağlanması

 • Acil Durum yönetimi

 • Her türlü finansal raporlama ve risk analizi işlemleri

 • Muhasebesel işlemlerin yürütülmesi

 • VideoKlinik uygulamasında meydana gelebilecek hataların giderilmesi 

 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa

 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması 

 • Veri tabanlarının oluşturulması

 • VideoKlinik ve/veya Sağlık Kurumu tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere davet 1. Açık Rızaya İlişkin Sair AçıklamalarKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 


Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın islenebilir. 


Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.


VideoKlinik uygulamasının asıl amacı mesafeli satış sözleşmesine onay verdiğiniz Sağlık Kurumu’nun sisteme tanımladığı doktor/hekim ile yine sağlık kurumu tarafından tanımlanmış olan randevu saatinde online görüşme hizmeti sunulması ve sunulan bu hizmet ile gerek görüşme öncesinde gerekse görüşme esnasında sunmuş olduğunuz sağlık verilerinizin/belgelerinizin serverlarımızda kayıt altına alınarak söz konusu Sağlık Kurumu ile paylaşılması olduğu için tarafınızdan sağlık verilerinizin işlenmesine, kayıt altına alınmasına, saklanmasına, üçüncü şahsılara iletilmesine, gerektiğinde alenileştirilmesine veya imha edilmesine ilişkin olarak açık rızanız alınacaktır.Kişisel verilerinizin VideoKlinik tarafından işlenmesi ve korunması konularında detaylı bilgiye www.videoklnik.com ve www.dijitalgaraj.com adresli internet sitelerinin KVKK bölümünde yayınlanmış  olan

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası

 • Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmhası Politikası 

adlı belgeleri inceleyerek ulaşabilmeniz mümkündür.
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi


VideoKlinik ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sair mevzuatta belirtilen süreler başta olmak üzere bşakaca meri mevzuatlarda belirtilmiş olan süreler boyunca VideoKlinik tarafından saklanabilecek ve işlenebilecektir.


 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarılması


Yuakrıda kısaca bahsetmiş olduğumuz gibi kişisel verileriniz Online Görüşme Hizmeti konusunda görüşme yaptığınız ve/veya mesafeli satış sözleşmesine onay verdiğiniz Sağlık Kurumu ile paylaşılacak olduğu gibi VideoKinik kişisel verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik şartlarını oluşturarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aktarabilecektir. 


VideoKlinik kişisel verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik şartlarını oluşturarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahiplerinin özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere KVKK’na uygun olarak aktarabilir. Şirket kişisel verilerin aktarılması sırasında KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirket meşru, hukuka uygun ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aşağıda belirtilen hallerin bir veya birkaçının varlığı halinde açıklayabilir.

 • Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması

 • Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın;

 • Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi 1. Kişisel Verilerinizin Değişmesi


Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde VideoKlinik’te mevcut kişisel verilerinizin güncellenebilmesi için bize bilgi vermeniz gerekmektedir. İletişim bilgilerinizdeki değişikliği VideoKlinik’e bildirmeniz kullanıcı sözleşmesi gereğidir.


 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları


KVKK Kanunu 11. Madde hükmü uyarınca kişisel veri sahiplerinin, VideoKlinik’ten talep edebileceği haklar aşağıda belirtilenlerden ibarettir:


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle VideoKlinik’e iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu henüz herhangi başkaca bir yöntem belirlemediği için KVKK kapsamındaki başvurunuzun KVKK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak VideoKlinik’e iletilmesi gerekmektedir. 

 


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizin VideoKlinik’in Eskiçeşme Mahallesi Caferpaşa Caddesi No:22/2 Bodrum/Muğla adresine posta, şirket kayıtlı kayıtlı elektronik posta adresine gönderim veya elektronik posta yolu ile iletilmesi durumunda, söz konusu talebiniz VideoKlinik tarafından talebin niteliğine göre derhal veya en kısa zamanda ve her halükarda en geç 30 işgünü içinde cevaplandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, VideoKlinik tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenmiş olan güncel tarifedeki ücret talep edilecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve KVKK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi de belirterek VideoKlinik’e iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.


Bu çerçevede “yazılı” olarak VideoKlinik’e yapacağınız başvuruların, bir örneğini işbu formun atında mevcut linki tıklayarak erişebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanmak sureti ile; formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak [email protected] adresine, veya Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir. Başvuru Formu’nu işbu formun altında mevcut linkten indirememeinz durumunda insan kaynakları veya muhasebe departmanına ulaşarak edinme imkanınızın mevcut olmaması durumunda başvuru formunu www.videoklinik.com adresli internet sitemizin KVKK bölümünden de indirerek kullanabilmeniz ve başvuruyu yukarıda belirttiğimiz yöntemlerden birini kullanarak tamamlayabilmeniz de mümkündür.


Başvuru esnasında VideoKlinik tarafından kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

footer shape